Now showing items 1-1 of 1

    • 亚微米Li_4Ti_5O_(12)材料的电化学性能研究 

      杜晨树; 杨化滨; 周作祥; 吴孟涛; 黄来和; 徐宁; DU Chen-shu; YANG Hua-bin; ZHOU Zuo-xiang; WU Meng-tao; HUANG Lai-he; XU Ning (厦门大学《电化学》编辑部, 2008-08-28)
      应用改进固相合成法制备亚微米Li4Ti5O12锂离子电池材料.X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和激光粒度分析分别显示:物相单一且粒度均匀,D50为0.886μm,属于亚微米级材料.合适的粒度和分布使得该材料展示出优良的电化学性能,以其装配的半电池中,0.1C首次放电容量为165 mAh/g,5C时放电容量可达107 mAh/g,10C时仍可达到54 mAh/g.