Now showing items 1-1 of 1

    • 酞菁配合物对锂-亚硫酰氯电池正极的催化作用 

      许占位; 孙庆津; 苏碧云; 车兔林; 宋艳虹; 李要民; 赵建社; XU Zhan-wei; SUN Qing-jin; SU Bi-yun; CHE Tu-lin; SONG Yan-hong; LI Yao-min; ZHAO Jian-she (厦门大学《电化学》编辑部, 2007-08-28)
      合成过渡金属酞菁配合物MPc(M=Mn(Ⅱ),Fe(Ⅱ),Co(Ⅱ),N i(Ⅱ),Cu(Ⅱ)),研究MPc及其中心离子对L i/SOC l2电池正极的催化作用,并提出相关催化机理.