Now showing items 1-1 of 1

    • 应用需盐脱硫弧菌的微生物燃料电池发电研究(英文) 

      丁平; 邵海波; 刘光洲; 段东霞; 麻挺; 陈嗣俊; 王建明; 张鉴清; DING Ping; SHAO Hai-bo; LIU Guang-zhou; DUAN Dong-xia; MA Ting; CHEN Si-jun; WANG Jian-ming; ZHANG Jian-qing (厦门大学《电化学》编辑部, 2007-05-28)
      本文提出了基于需盐脱硫弧菌以含乳酸盐的海水培养基为电解液的微生物燃料电池.微生物接种后电池即开始放电,在20天中,培养基COD降低了61.7%,其中有9.81%转化为电能.