Now showing items 1-1 of 1

    • 多种电极的SPE水电解性能研究 

      孟建波; 桑革; 薛炎; 曹伟; 叶小球; MENG Jian-bo; SANG Ge; XUE Yan; CAO Wei; YE Xiao-qiu (厦门大学《电化学》编辑部, 2007-05-28)
      研究了IrRu/Nafion117/PbAg、IrRu/Nafion117/Ni、IrRu/Nafion117/TiNi、Ag/Nafion117/Ni、C/Na-fion117/PtRu等5种三合一膜电极(MEA)的水电解性能.实验发现,上述各电极的阳极活性顺序为:IrRu>Ag>C,阴极为:Ni>PbAg>TiNi,TiNi的稳定性比Ni好很多,PbAg最为稳定.各电极的过电位均随温度的升高而下降,电流效率随 ...