Now showing items 1-1 of 1

    • 芦丁的电化学伏安行为及其应用 

      钱宗耀; 李炳奇; 刘红; 夏新福; 王银美; 牛雅萍; QIAN Zong-yao; LI Bing-qi; LIU Hong; XIA Xin-fu; WANG Yin-mei; NIU Ya-ping (厦门大学《电化学》编辑部, 2007-11-28)
      芦丁在0.1mol/L Tris-HCl缓冲溶液(pH=8.3)中产生灵敏的线性扫描极谱峰,峰电位EP=-1.10V(vs.Ag/AgCl).峰电流与芦丁浓度在7×10-7~9.8×10-6mol/L范围内呈良好的线性关系.可用于乌拉尔甘草内黄酮含量的测定.线性扫描和循环伏安法测试表明,该体系属具有吸附性的准可逆过程体系.