Now showing items 1-1 of 1

    • 质子交换膜燃料电池MnO_2-Pt/C复合催化剂阴极的富氧作用 

      徐洪峰; 张茂锋; 甘全全; 黄才胜; XU Hong-feng; ZHANG Mao-feng; GAN Quan-quan; HUANG Cai-sheng (厦门大学《电化学》编辑部, 2007-08-28)
      质子交换膜燃料电池空气电极阴极催化剂的富氧作用是提高其性能的关键.应用化学氧化法制备MnO2-Pt/C复合催化剂,研究MnO2的富氧作用,应用CV、CP、TEM等方法表征该催化剂,并组装成单电池测试其性能.