Now showing items 1-1 of 1

    • Gd_(0.2)Ce_(0.8)O_2包覆固体氧化物燃料电池Ni-ScSZ复合阳极制备及性能表征 

      刘仁柱; 黄波; 叶晓峰; 王绍荣; 曹佳弟; 聂怀文; 温廷琏; LIU Ren-zhu; HUANG Bo; YE Xiao-feng; WANG Shao-rong; CAO Jia-di; NIE Huai-wen; WEN Ting-lian (厦门大学《电化学》编辑部, 2007-02-28)
      应用双层流延法制备Ni-ScSZ阳极支撑体-ScSZ电解质复合膜素坯,经共烧结得到复合膜.以硝酸铈和硝酸钆为原料,柠檬酸作燃料,由燃烧合成法制备Gd0.2Ce0.8O2(GDC)包覆的Ni-ScSZ阳极.X-射线衍射(XRD)和电子显微镜(TEM和SEM)分析显示,Ni-ScSZ阳极颗粒表面的包覆层是由直径小于100 nm的GDC微粒构成,并与Ni-ScSZ阳极颗粒紧密烧结在一起.实验表明,2.0%(by mass)GDC包覆的Ni-S ...