Now showing items 1-1 of 1

    • 纳米结构SnO_2/碳纳米管复合电极的制备及其储锂性能 

      魏洪兵; 黄令; 吴晓斌; 柯福生; 蔡金书; 樊小勇; 杨防祖; 孙世刚; WEI Hong-bing; HUANG Ling; WU Xiao-bin; KE Fu-sheng; CAI Jin-shu; FAN Xiao-yong; YANG Fang-zu; SUN Shi-gang (厦门大学《电化学》编辑部, 2007-02-28)
      在含有十二烷基硫酸钠和SnCl2.2H2O的乙二醇溶液中加入纯化的碳纳米管,于160℃加热制备SnO2/CNTs复合材料,并以XRD,HRTEM,SEM等方法表征该材料的物相结构和表面形貌.结果表明SnO2纳米粒子均匀地覆盖在碳纳米管上,粒径小于10 nm.以其作为电极材料与锂片组装成扣式电池,恒流充放电测试.显示以该材料作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量和良好的循环性能.