Now showing items 1-1 of 1

    • 可再充镁离子电池正极材料MgV_2O_6的制备及其电化学性能研究 

      袁华堂; 焦丽芳; 曹建胜; 刘秀生; 赵明; 王永梅; YUAN Hua-tang~; JIAO Li-fang; CAO Jian-sheng; LIU Xiu-sheng; ZHAO Ming; WANG Yong-mei (厦门大学《电化学》编辑部, 2004-11-28)
       以MgO和V2O5为原料,应用固相合成法制备具有单斜结构的MgV2O6.在非质子性电解液(如Mg(AlBu2Cl2)2/THF溶液)中,Mg2+在这一正极材料中表现出较好的充/放电循环性能.