Now showing items 1-1 of 1

    • 改性LiMn_2O_4的高温电化学性能 

      蔡振平; 陈晓红; 卢世刚; 李明勋; 金维华; CAI Zhen-ping; CHEN Xiao-hong; LU Shi-gang; LI Ming-xun; JIN Wei-hua (厦门大学《电化学》编辑部, 2004-11-28)
       采用高温固相反应法制备改性的LiMn2O4锂离子电池正极材料.利用SEM、XRD等方法表征产物的结构特性.结果表明:所得产物均具尖晶石型LiMn2O4结构,该样品经Li2CO3改性后用作锂离子电池正极,于常温和高温下的循环性能均得到明显改善.