Now showing items 1-1 of 1

    • 二次微分简易示波伏安法用于安乃近测定 

      陶福芳; 张宏芳; 熊迅宇; 郑建斌; TAO Fu_fang; ZHANG Hong_fang; XIONG Xun_yu; ZHENG Jian_bin (厦门大学《电化学》编辑部, 2002-05-28)
      根据安乃近在 0 .1mol·L-1 KNO3 底液中产生切口 ( - 1 .2V(vs.SCE) )的示波特性 ,建立了安乃近的二次微分简易示波伏安测定法 ,并对安乃近片剂中的含量进行了直接测定 .校正曲线的线性范围为 5.0× 1 0 -6 ~ 5.0× 1 0 -5mol·L-1 ,检出限为 2× 1 0 -6 mol·L-1 ,对 3 .0 0 0× 1 0 -5mo1·L-1 安乃近五次测定结果的相对标准偏差为 2 .1 % ...