Now showing items 1-1 of 1

    • 酶/酶免疫电极最佳制备方式的确定及其微观分析 

      董飒英; 王洪仁; 高玉柱; 陈光章; 吕鸣祥; 田波义; DONG Sa_ying; WANG Hong_ren; GAO Yu_zhu; CHEN Guang_zhang; LU Ming_xiang; TIAN Bo_yi (厦门大学《电化学》编辑部, 2002-02-28)
      利用电化学方法测定各种实验条件下酶电极、酶免疫电极的电化学响应特性 ,以期确定这种新型生物电极的最佳制备条件 ,为生物传感器的应用提供可靠依据