Now showing items 1-1 of 1

    • 电化学方法制备纳米NiO及反应机理初探 

      顾家山; 韩爱杰; 周幸福; 褚道葆; 林昌健; GU Jia-shan; HAN Ai-jie; ZHOU Xing-fu; CHU Dao-bao; LIN Chang-jian (厦门大学《电化学》编辑部, 2002-11-28)
      采用电化学法一步制备了镍醇盐配合物Ni(OEt) 2 (acac) 2 (acac为乙酰丙酮基 ) ,并以其作为前驱体 ,控制一定水解条件制得胶体 ,分别在 4 5 0℃ ,60 0℃煅烧均得到具有立方晶型的纳米NiO粉体 .通过红外光谱 (FT_IR)、核磁共振 (1HNMR)、拉曼光谱 (Ramanspectrum)、X_射线粉末衍射 (XRD)、透射电子显微镜 (TEM)等手段对前驱体和NiO粉体进行了表征 .结果表明 ,电解合成的最佳温度为 ...