Now showing items 1-1 of 1

    • 双核钌配合物中金属间相互作用的电化学研究 

      李红; 巢晖; 计亮年; 蒋雄; LI Hong; CHAO Hui; JI Liang_nian; JIANG Xiong (厦门大学《电化学》编辑部, 2001-05-28)
      应用循环伏安、循环交流伏安和微分电容测定等电化学方法研究了由 2 ,2一联吡啶(bpy)和桥联配体 1,4_二 [2_咪唑并 [4 ,5_f]邻菲咯啉 ]苯 (DIPB)或 1,4_二 [2_脱氢咪唑并 [4,5_f]邻菲咯啉 ]苯 (DIPB_2H)所形成的对称双核钌配合物 (Ru2 :(bpy) 2 Ru(DIPB)Ru(bpy) 2 (ClO4 ) 4 和Ru2_2H :(bpy) 2 Ru(DIPB_2H)Ru(bpy) 2 ...