Now showing items 1-1 of 1

    • 普鲁士蓝膜修饰铂电极的现场拉曼光谱电化学表征(英文) 

      曹晓卫; 王荣; 王桂华; 章宗穰; CAO Xiao-wei; WANG Rong; WANG Gui-hua; ZHANG Zong-Rang (厦门大学《电化学》编辑部, 2001-02-28)
      采用现场拉曼光谱电化学技术表征了普鲁士蓝膜修饰铂电极的循环伏安过程 .结果显示 ,随着修饰膜的微观结构由普鲁士蓝向普鲁士白或相反过程转化 ,表征两种不同结构的拉曼特征振动谱峰及其强度变化呈现出明显的可逆特征 .