Now showing items 1-1 of 1

    • 长链DNA在金基底上的固定化和电化学标记 

      周剑章; 吴玲玲; 董丽琴; 林种玉; 颜佳伟; 董平; 包烨; 林仲华; ZHOU Jian zhang; WU Ling ling; DONG Li qin; LIN Zhong yu; YAN Jia wei; DONG Ping; BAO Yue; LIN Zhong hua (厦门大学《电化学》编辑部, 2001-08-28)
      本文提出在金基底上用阳离子聚电解质———聚二烯丙基二甲基胺氯化物 (poly(dial lyldimethylammoniumchloride) ,PDDA)自组装膜固定长链DNA的方法 ,用DiffuseReflectanceIn frared ,XPS和STM技术进行表征 ,并对DNA杂交进行电化学标记