Now showing items 1-1 of 1

    • SOD在薄层电池金微网栅电极上的电化学行为 

      吴霞琴; 刘倩; 许兵; 孟晓云; 章宗穰; Wu Xiaqin; Liu Qian; Xu Bin; Men Xiaoyun; Zhang Zongrang (厦门大学《电化学》编辑部, 1997-05-28)
      SOD在薄层电池金微网栅电极上的电化学行为①吴霞琴*刘倩许兵孟晓云章宗穰(上海师范大学化学系电化学研究室上海200234)超氧化物歧化酶(Superoxidedismutase,简称SOD)能专一消除生物氧化产物超氧阴离子(O-2),因而在抵御疾病,...