Now showing items 1-1 of 1

    • 熔盐燃料电池材料与技术 

      李乃朝; 衣宝廉; Li Naichao; Yi Baolian (厦门大学《电化学》编辑部, 1997-11-28)
      综述了国外熔盐燃料电池材料与技术,探讨了熔盐燃料电池的发展前景.