Now showing items 1-1 of 1

    • 微酸性体系电沉积光亮锡钴锌合金的研究 

      左正忠; 侯润香; 夏绍春; Zuo Zhengzhong; Hou Runxiang; Xia Shaochun (厦门大学《电化学》编辑部, 1997-05-28)
      本文提出一种电沉积光亮锡钴锌三元合金的新工艺.其溶液组成及操作条件为:Na3C6H5O7·2H2O100~150,Na2EDTA·2H2O20~30,SnCl2·2H2O15~20,CoSO4·7H2O25~35,ZnCl215~20g·L-1;稳定剂WDZ-160~100,光亮剂WDZ-215~20mL·L-1.pH=4~6,Dk=0.55.0A·dm-2,T=5~35℃.在此条件下可得到光亮的含Co为0.5~3.5%、Zn为1~10 ...