Now showing items 1-1 of 1

    • Ba-Pb-O和Bi-Pb-O的电化学合成和表征 

      谢民; Xie Min; 赵良仲; Zhao Liangzhong; 徐翠英; Xu Cuiying; 张金彪; Zhang Jinbiao (厦门大学《电化学》编辑部, 1997-02-28)
      本文研究了用电化学方法在水溶液中合成铅基氧化物Ba-Pb-O和Bi-Pb-O的方法,并采用XPS,XRD和EDX对电合成产物进行了表征