Now showing items 1-1 of 1

    • 电沉积非晶态铁-铬合金镀层的研究 

      成旦红; 徐伟一; 秦益琴; 华立群; 张仲燕; Cheng Danhong; Xu Weiyi Qin; Yiqin Hua Liqun; Zhang Zhongyan (厦门大学《电化学》编辑部, 1997-05-28)
      本实验通过控制镀液组成和操作条件获得了非晶态铁-铬合金镀层.实验分析了pH值、电流密度以及镀层中铬含量对所形成镀层的非晶态结构的影响.阳极极化曲线测量结果表明,与晶态镀层相比,非晶态镀层具有较高的耐蚀性.