Now showing items 1-2 of 2

  • SiO_2表面性质对LBG丙酮溶液体系粘度的影响 

   赵胜亮; 朱光明; 吴国涛; 王翠英; 尤金跨; 林祖赓; ZHAO Sheng_liang; ZHU Guang_ming; WANG Cui_ying; YOU Jin_kua; LIN Zu_geng (厦门大学《电化学》编辑部, 2002-02-28)
   本文讨论了增塑剂、剪切速率、不同含量和不同表面性质的二氧化硅对LBG(一种偏氟乙烯和六氟丙烯共聚物 )的丙酮溶液粘度的影响机理
  • 锂离子电池电解液的研究进展(英文) 

   王翠英; 赵胜亮; 朱光明; 尤金跨; 林祖赓; WANG Cui_ying; ZHAO Sheng_liang; ZHU Guang_ming; YOU Jin_kua; LIN Zu_geng (厦门大学《电化学》编辑部, 2002-05-28)
   综述现今锂离子电池电解液的研究进展 .评估了电解液中锂盐、溶剂、填加剂以及杂质等对电解液的电导、固体电解质相界面 (SEI)的形成、电池循环寿命等的影响