Now showing items 1-1 of 1

    • Keggin型缺位硅钨杂多阴离子的电化学性质及电催化还原H2O2 

      刘希龙; 吴春燕; 周方; 刘红生; 华英杰; 王崇太; 刘晓旸; LIU Xi-Long; WU Chun-Yan; ZHOU Fang; LIU Hong-Sheng; HUA Ying-Jie; WANG Chong-Tai; LIU Xiao-Yang (厦门大学《电化学》编辑部, 2012-04-28)
      应用循环伏安、方波伏安和交流阻抗法研究了Keggin型缺位硅钨杂多阴离子SiW11O398-(SiW11)在0.1mol?L-1 NaHSO4 + Na2SO4溶液中的电化学性质及其对H2O2还原的间接电催化作用。结果表明,SiW11的酸性水溶液在玻碳(GC)电极上显示两对可逆的还原-氧化波,对应的电荷迁移数均为1,且有2个质子参与反应。根据第1对波的还原峰电流与扫描速率平方根关系得到SiW11在溶液中的扩散系数Do为8.92×10-6 ...