Now showing items 1-1 of 1

    • 纳米Na_2SiF_6的电化学制备、表征与荧光性质 

      秦国旭; 万新军; 袁希梅; 褚道葆; QIN Guo-xu; WAN Xin-jun; YUAN Xi-mei; CHU Dao-bao (厦门大学《电化学》编辑部, 2008-08-28)
      采用溶胶-凝胶法在Ti表面修饰一层纳米TiO2(nanoTiO2)膜,经X射线粉末衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)表征,证明多孔TiO2膜的平均孔径为80 nm.以该多孔膜电极为模板,借助电化学沉积的方法制备了纳米Na2SiF6(nano Na2SiF6).经XRD和透射电镜(TEM)测试证实该Na2SiF6为均一的白锰钒型结构,平均粒径约为20 nm.初步研究了其荧光性质,发现在452.4 nm和285 nm处分别有强的荧光发射峰和激发峰.