Now showing items 1-1 of 1

    • 尖晶石LiMn_2O_4锂充放电池的电化学研究 

      冯力; 常玉勤; 伍丽娥; 李泓; 单义斌; 陆天虹; Feng Li; Chang Yuqin; Wu Lie; Li Hong; San Yibin; Lu Tianhong (厦门大学《电化学》编辑部, 1997-02-28)
      本文报导尖晶石型LiMn2O4化合物的制备方法,用循环伏安法和交流阻抗技术研究了Li/有机电解液/LiMn2O4电池的电化学行为,用分形理论首次考察和进一步讨论电极材料的阻抗行为随锂离子嵌入或脱嵌电极时的变化