Now showing items 1-1 of 1

    • 碳空心球/硫复合材料制备和电化学性能研究 

      臧俊; 钱航; 曾尔曼; 付娟妮; 郑明森; 董全峰; ZANG Jun; QIAN Hang; ZENG Er-Man; FU Juan-Ni; ZHENG Ming-Sen; DONG Quan-Feng (厦门大学《电化学》编辑部, 2013-06-28)
      采用PMMA为模板制备碳空心球材料,并以碳空心球材料为导电骨架与硫材料复合制得碳空心球/硫复合材料. SEM和TEM照片显示,硫材料能均匀地填充在碳空心球的孔道和腔体内部. 采用恒电流充放电测试碳空心球/硫复合电极的电化学性能. 结果表明,在100 mA·g-1、500 mA·g-1、1 A·g-1、2 A·g-1 和5 A·g-1电流密度下,碳空心球/硫复合电极可逆 ...