Now showing items 1-1 of 1

    • Pt-TiO2/Graphene催化剂的氧还原和甲醇氧化电催化性能研究 

      戚利; 殷瑛; 涂文广; 吴兵兵; 王兆生; 刘建国; 顾军; 邹志刚; QI Li; YIN Ying; TU Wen-guang; WU Bing-bing; WANG Zhao-sheng; LIU Jian-guo; GU Jun; ZOU Zhi-gang (厦门大学《电化学》编辑部, 2014-08-28)
      以二(2-羟基丙酸)二氢氧化二铵合钛(TBA)和氧化石墨烯(GO)为前驱体,通过水热法合成出不同TiO2含量的TiO2/Graphene(TiO2/G)复合材料,随之用微波醇热法还原Pt前驱体可得Pt-TiO2/G催化剂. 实验结果表明,TiO2可与Pt相互作用,添入适量TiO2的Pt-TiO2/G催化剂具有较高的氧还原电催化活性及甲醇氧化的电催化活性与稳定性. 但TiO2电导率偏低,过量TiO2的添入反而使其电催化性能降低.