Now showing items 1-1 of 1

    • 络合沉淀法制备Al取代α-Ni(OH)_2 的正交实验研究 

      陈惠; 王建明; 潘滔; 肖慧明; 张鉴清; CHEN Hui; WANG Jian_ming; PAN Tao; XIAO Hui_ming; ZHANG Jian_qing (厦门大学《电化学》编辑部, 2002-02-28)
      通过正交实验研究了影响由络合沉淀法制备的Al取代α_Ni(OH) 2 电化学性能的几个主要因素 .其最佳的合成条件为 :氨水浓度 0 .5mol·L- 1,Al取代含量 15mol% ,pH =11.0 ,在最佳合成条件下制备的样品的最大放电比容量为 30 4mAh·g- 1