Now showing items 1-1 of 1

    • 酸性深蓝5R的极谱分析方法及其与环糊精的超分子体系研究 

      芦飞; 潘景浩; 王英特; 郭玉晶; LU Fei; PAN Jing-hao~; WANG Ying-te; GUO Yu-jing (厦门大学《电化学》编辑部, 2005-02-28)
      建立并研究了酸性深蓝 5R(AC5R)的极谱分析法.结果表明,在pH=7. 0的Na2HPO4 KH2PO4底液中,AC5R产生一峰形好、稳定、灵敏的还原峰,其峰电位EP约 -0. 60V(vs.SCE),峰电流及二阶导数极谱峰高随AC5R浓度变化的线性范围在 3. 0×10-8 ~6. 0×10-5 mol/L(r=0. 992 6 ~0. 999 1 ),检测限为 6. 0×10-9mol/L.RSD为 1. 16% (n=10),标准回收率在 ...