Now showing items 1-1 of 1

    • 软化学法合成TiO_2(B)纳米带及其储锂性能研究 

      聂茶庚; 龚正良; 孙岚; 左娟; 赖跃坤; 林昌健; NIE Cha-geng; GONG Zheng-liang; SUN Lan; ZUO Juan; LAI Yue-kun; LIN Chang-jian (厦门大学《电化学》编辑部, 2004-08-28)
       采用软化学合成法成功制备亚稳态相的TiO2(B)纳米带,并由TEM、XRD、Raman、EDS对其形貌、结构和组成进行表征.相关储锂性能初步研究表明,TiO2(B)纳米带具有相当高的可逆嵌/脱锂容量,可达到265mAhg-1,是一种有发展前景的锂离子电池负极材料.