Now showing items 1-1 of 1

    • 介孔NiO制备及其在超级电容器的应用 

      陈璇璇; 赵真真; 王登超; 黄中杰; 倪文彬; 余力; 赵健伟; CHEN Xuan-xuan; ZHAO Zhen-zhen; WANG Deng-chao; HUANG Zhong-jie; NI Wen-bin; YU Li; ZHAO Jian-wei (厦门大学《电化学》编辑部, 2011-02-28)
      应用金属有机配合物作前驱体,煅烧制备有稳定结构的介孔NiO电极.TEM孔径分布及电化学测试表明,该电极结构规整,平均孔径为30 nm.在2.0 A·g-1电流密度下,比电容为72 F·g-1.1000次循环后,几乎无衰减,而且其表面介孔结构相当稳定.