Now showing items 1-1 of 1

    • 聚乙烯醇基水凝胶聚合物电解质超级电容器的研究 

      许开卿; 范乐庆; 吴季怀; 冷晴; 钟欣; 林建明; 黄妙良; 兰章; XU Kai-qing; FAN Leq-ing; WU Ji-huai; LENG Qing; ZHONG Xin; LIN Jian-ming; HUANG Miao-liang; LAN Zhang (厦门大学《电化学》编辑部, 2011-05-28)
      以2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)作引发剂引发交联聚乙烯醇(PVA)-戊二醛(GA)制备水凝胶聚合物电解质并组装成超级电容器.分别由红外光谱、交流阻抗、循环伏安与恒电流充放电曲线测定该凝胶聚合物电解质及超级电容器的电化学性能.结果表明,该聚合物电解质电导率可达1.23 mS/cm(室温).而且,以1.0 g AMPS引发0.05mL GA(5 %)与1.0 g PVA交联,制得的凝胶聚合物电解质超级电容器比电容可达139F/g ...