Now showing items 1-1 of 1

    • 氮掺杂TiO_2纳米线阵列优越的可见光光电性能(英文) 

      吕小军; 李悦明; 张昊; 陈达; JenniferHensel; 张金中; 李景虹; LV Xiao-jun; LI Yue-ming; ZHANG Hao; CHEN Da; Jennifer Hensel; Jin Z Zhang; LI Jing-hong (厦门大学《电化学》编辑部, 2009-11-28)
      成功制备了氮掺杂锐钛矿TiO2纳米线,并研究了它的光电化学性质.结果表明,与商用P25 TiO2纳米粒子和未掺杂TiO2纳米线相比,氮掺杂TiO2纳米线作为光阳极明显地提高了光电转换效率(IPCE%),在可见光区有明显光吸收;在100 mW/cm2可见光光照下,氮掺杂TiO2纳米线具有最大的光电流密度和能量转换效率.例如,当电压为0.09 V(vs.Ag/AgC l)时最大能量转换效率为0.52%,均高于未掺杂TiO2纳米线和商用P25 ...