Now showing items 1-1 of 1

    • Pt/H-TiO2催化剂制备及其甲醇电催化氧化性能 

      韩金; 周志有; 汪强; 吕妙强; 陈驰; 孙世刚; HAN Jin; ZHOU Zhi-you; WANG Qiang; LV Miao-qiang; CHEN Chi; SUN Shi-gang (厦门大学《电化学》编辑部, 2014-04-28)
      以四氯化钛为前驱体,采用水热法合成二氧化钛纳米棒(TiO2,白色),在纯H2气氛,将其550 oC热处理2 h,即得有氧缺陷和Ti3+填隙原子的二氧化钛纳米棒(H-TiO2,灰黑色). 将Pt纳米粒子(~ 1.9 nm)负载于此两种二氧化钛纳米棒上,制得Pt/TiO2和Pt/H-TiO2催化剂. XRD和XPS测试表明,氢处理TiO2晶型没有变化,仍属金红石型,但增加了Ti-OH表面物种. 电化学测试表明,H-TiO2载体能够增强氧在P ...