Now showing items 1-1 of 1

    • 锆系Laves相储氢合金电极的性能研究 

      高学平; 杨化滨; 宋德瑛; 张允什; 周作祥; 张维; 申泮文; Gao Xueping; Yang Huabin; Song Deying; Zhang Yunshi; Zhou Zuoxiang; Zhang Wei; Shen Panwen (厦门大学《电化学》编辑部, 1995-08-28)
      Zr(V_(0.2)Mn_(0.2)Mo_(0.06)Ni_(0.54))_(2.4)合金经HF溶液处理后,合金表面由富Zr和富Mn层转变成富Ni层,从而使电极初期活化周期明显缩短,电极表面氢吸附性能改善,表面反应电阻减小。本文探讨了上述电极表面反应机理,即表面Ni的催化、氢吸附和氢转移机理。对阻抗谱进行拟合,给出了相应的电极反应等效电路。