Now showing items 1-1 of 1

    • 锰电解过程关键因素研究及技术经济性分析 

      韩桂梅; 徐夫元; 降林华; 但智钢; 高小娟; 段宁; HAN Gui-mei; XU Fu-yuan; JIANG Lin-hua; DAN Zhi-gang; GAO Xiao-juan; DUAN Ning (厦门大学《电化学》编辑部, 2014-06-28)
      从槽液Mn2+浓度、电解时间和过电位关键因素研究电解初期过程,在三电极体系采用计时电量法探讨和优化工艺参数. 研究表明,在不锈钢表面,锰的初期电解析氢显著. 随时间延长,锰逐渐覆盖于不锈钢表面,析氢更困难,其电流效率随之提升,在高过电位区出现极限电流,反应受扩散控制. 在含0.02 g·L-1 SeO2溶液体系中,在40 g·L-1 Mn2+ + 120 g·L-1 (NH4)2SO4、过电位为0.151 ...