Now showing items 1-1 of 1

    • PANI-SnP复合膜电极在镍镉废水中电控离子交换性能 

      冯艳婷; 肖俊强; 郝晓刚; 马旭莉; 王忠德; 韩念琛; Feng Yan-ting; Xiao Jun-qiang; Hao Xiao-gang; Ma Xu-li; Wang Zhong-de; Han Nian-chen (厦门大学《电化学》编辑部, 2013-08-28)
      采用滴涂法在铂基底制备了电活性聚苯胺-磷酸锡(PANI-SnP)复合膜电极,考察了该电极在Ni2+、Cd2+溶液的电控离子交换性能. 用傅立叶变换红外光谱和扫描电镜分析观察复合膜的组成及表面形貌;在0.1 mol·L-1 Ni(NO3)2、Cd(NO3)2溶液,通过循环伏安法比较了PANI膜、SnP膜及PANI-SnP复合膜电极的电化学性能,并结合电化学石英晶体微天平技术重点考察了PANI-SnP复合膜的离子交换机制;同时 ...