Now showing items 1-1 of 1

    • 直接有机小分子燃料电池氢钼/钨青铜修饰铂电催化剂 

      李伟善; 田立鹏; 都君华; 黄红良; 李伟; 张礼霞; 杨红艳; 郭盼盼; 周智慧; 向兴德; 傅昭; LI Wei-shan; TIAN Li-peng; DU Jun-hua; HUANG Hong-liang; LI Wei; ZHANG Li-xia; YANG Hong-yan; GUO Pan-pan; ZHOU Zhi-hui; XIANG Xing-de; FU Zhao (厦门大学《电化学》编辑部, 2009-11-28)
      减少铂用量和提高铂的抗中毒能力,是直接有机小分子燃料电池实用化过程期待解决的难题,由此而引发了广泛的研究,迄今已先后建立了许多的解决方案.作者也提出了基于氢钼/钨青铜(HxMo(W)O3,0