Now showing items 1-1 of 1

    • 基于叶片状氧化铜纳米材料的无酶葡萄糖传感电极 

      李艳彩; 黄富英; 李顺兴; 陈杰; 冯树清; 王飞; LI Yan-cai; HUANG Fu-ying; LI Shun-xing; CHEN Jie; FENG Shu-qing; WANG Fei (厦门大学《电化学》编辑部, 2014-02-25)
      将Nafion交联剂与纳米材料修饰至玻碳电极基底制备一种无酶葡萄糖传感器,通过循环伏安曲线、时间-电流曲线检测该电极电化学特性. 氧化铜纳米复合膜具有高比表面积和多活性点位的优点. 实验结果表明,氧化铜纳米电极对葡萄糖的检测线性响应范围0.01 ~ 0.3 mmol·L-1,灵敏度1783.58 μA·L·mmol-1·cm-2,检测限0.80 μmol·L-1 ...