Now showing items 1-1 of 1

    • 立方体形Au_(core)-Pd_(shell)-Pt_(cluster)纳米材料对甲酸电催化的研究 

      江庆宁; 李幻; 杨凝; 方萍萍; 范凤茹; 田中群; JIANG Qing-ning; LI Huan; YANG Ning; FANG Ping-ping; FAN Feng-ru; TIAN Zhong-qun (厦门大学《电化学》编辑部, 2010-05-28)
      应用晶种生长法制得金纳米立方体,Aucore-Pdshell和Aucore-Pdshell-Ptcluster电催化剂,通过改变溶液的H2PdCl4和H2PtCl6的用量以控制Pdshell的厚度和Ptcluster的覆盖度.采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)观察了金纳米立方体的表面结构.利用循环伏安法(CV)研究了不同Pd层厚度的立方体形Aucore-Pdshell纳米粒子和不同Pt岛覆盖度的立方体形Aucore-Pdshel ...