Now showing items 1-1 of 1

    • MH-Ni电池低温性能的研究 

      张文宽; 石景仙; 娄豫皖; 段秋生; Zhang Wenkuan; Shi Jingxian; Lou Yu wan; Duan Qiusheng (厦门大学《电化学》编辑部, 1995-05-28)
      从合金组成及电解液组份研究了MH-Ni电池的低温性能,确定了适宜的合金组成和电解液组成。