Now showing items 1-1 of 1

    • C_(60)-PNVC共聚物在溶液中的电化学行为 

      陈彧; 黄祖思; 蔡瑞芳; 章福平; Chen Yu; Huang Zuen; Cai Ruifang; Zhang Fupin (厦门大学《电化学》编辑部, 1996-02-28)
      C_(60)-PNVC共聚物在溶液中的电化学行为陈,黄祖思,蔡瑞芳,章福平(复旦大学化学系,上海200433)C60球状分子内外表面有60个π电子,组成三维π电子共轭体系,具有很强的三阶非线性、电子亲和力(2.6~2.8eV)和还原性。可作为优良的电?..