Now showing items 1-1 of 1

    • 4 ,5-二取代-1 ,2-苯醌的电化学合成及反应机制 

      卜宪章; 肖桂武; 马林; 何星存; 古练权; BU Xian_zhang; XIAO Gui_wu; MA Lin; HE Xing_chum; GU Ling_quan (厦门大学《电化学》编辑部, 2000-02-28)
      邻苯二酚在不同亲核试剂存在下经电解氧化 ,一步合成了 4,5_二取代_1,2_苯醌类化合物 ;对电解氧化_迈克尔加成反应进行了探讨 ,提出了可能的反应历程 .