Now showing items 1-1 of 1

    • 金属并联电解制备LiCo_xNi_(1-x)O_2正极材料 

      魏进平; 孙欣; 王晓宇; 卞锡奎; 翟金玲; 阎杰; WEI Jin-ping~; SUN Xin; WANG Xiao-yu; BIAN Xi-kui; ZHAI Jin-ling; YAN-Jie (厦门大学《电化学》编辑部, 2004-11-28)
       应用钴、镍金属并联电解法制备锂离子电池正极材料.电解反应时,调节流过钴、镍电极上的电流比值及控制合适的电流密度,可生成均匀的CoxNi1-x(OH)2前驱体.研究表明,该法简单且无污染.合成的LiCo0.3Ni0.7O2正极材料充放电的容量较高,循环稳定性也较好,其初始放电容量为163mAh/g,经过50次充放电循环后放电容量仍可保持140mAh/g.