Now showing items 1-1 of 1

    • 柔性ZnNi/Al-LDHs/碳纤维复合材料的制备及光-电催化特性 

      田晶晶; 陈涛; 包星辰; 高梦旭; 于业笑; 彭思遥; 晋冠平; TIAN Jing-jing; CHEN Tao; BAO Xing-chen; GAO Meng-xu; YU Ye-xiao; PENG Si-yao; JIN Guan-ping (厦门大学《电化学》编辑部, 2018-08-28)
      本文采用电化学方法,制备了一种便于回收和分离的柔性锌镍/铝层状双羟基/碳纤维(ZnNi/Al-LDHs/CFs) 复合材料. 采用X 射线衍射、红外光谱、场发射扫描电镜、电感耦合等离子体原子发射光谱和电化学阻抗光谱技术表征了ZnNi/Al-LDHs/CFs 复合材料的结构、形貌和光电催化性能. 与单独使用Zn/Al-LDHs/CFs 作为光催化剂或Ni/Al-LDHs/CFs 作为电催化剂相比较,ZnNi/Al-LDHs/CFs ...