Now showing items 1-1 of 1

    • LiFePO4电极放电曲线的阻抗模拟 

      王铭; 李建军; 何向明; 白鹏; 吴扞; 万春荣; 田光宇; WANG Ming; LI Jian-Jun; HE Xiang-Ming; BAI Peng; WU Gan; WAN Chun-Rong; TIAN Guang-Yu (厦门大学《电化学》编辑部, 2012-08-28)
      建立了磷酸铁锂(LiFePO4)电极材料放电曲线的阻抗模型,将不同倍率放电的电位分为欧姆电位降、电荷转移电位降与扩散阻抗电位降三部分,通过电极交流阻抗谱图,结合理论分析,推导出不同倍率电极电位的表达式. 通过模拟,其值与实验曲线较好地吻合.