Now showing items 1-1 of 1

    • 马来西亚海域安达曼海多环芳烃的百年沉积记录 

      吴玉玲; 王新红; 李永玉; 洪华生; 李和阳; 尹明端; WU Yu-ling; WANG Xin-hong; LI Yong-yu; HONG Hua-sheng; LI He-yang; YIN Ming-duan (《环境科学》编辑部, 2009-09)
      [摘要]:采用GCPMS 分析研究了马来西亚海域安达曼海兰卡威岛邻近海域沉积物柱样(WC02) 中多环芳烃(PAHs) 组成与含量的 垂直分布特征, 结合210Pb定年, 重现了该海域近百年来PAHs 的沉积历史( 1898~ 2004 年) . 研究表明, PAHs 在整个沉积剖面( 0 ~ 56 cm) 的含量介于1312~ 6011 ng# g- 1 之间( 平均值2814 ng# g- 1) , 所分析的PAHs ...