Now showing items 1-1 of 1

    • A transformed-matrix asymmetric watermarking scheme 

      Yang Shuangyuan; Liu Zhengyu; Han Shuihua; Zhang Xikun; Pan, JS; Shi, P; Zhao, Y; 韩水华 (2006)
      Based on matrix transformation, an asymmetric image watermarking scheme is presented in this paper. First, a pair of keys is given by using matrix transformation; second, the image is watermarked in its transformation ...