Now showing items 1-1 of 1

    • PdCoIr四面体合金纳米催化剂的制备及其对乙醇氧化的电催化性能 

      余志远; 黄蕊; 刘杰; 李广; 宋前通; 孙世刚; Zhi-Yuan Yu; Rui Huang; Jie Liu; Guang Li; Qian-Tong Song; Shi-Gang Sun (《电化学》编辑部, 2021-02-28)
      钯(Pd)基催化剂是直接乙醇燃料电池研究中广泛使用的催化剂,进一步提升其性能是推动燃料电池发展的重要方向。本文用一步水热法制备出四面体结构PdCo(PdCo tetrahedron,记为PdCo-TH)和少量铱(Ir)掺杂的PdCo四面体合金纳米粒子(记为PdCoIr-TH)。经TEM、ICP、XPS及CV等表征证实,PdCoIr-TH为三元合金纳米粒子,且掺杂的Ir元素倾向分布在催化剂表层。相比于商业Pd/C催化剂,PdCo-TH/C ...