Now showing items 1-1 of 1

    • NiO@rGO负载钯、银纳米粒子用作氧还原催化剂 

      姚硕; 黄太仲; RizwanHaider; 房恒义; 于洁玫; 姜占坤; 梁栋; 孙玥; 原鲜霞; YAO Shuo; HUANG Tai-zhong; HAIDER Rizwan; FANG Heng-yi; YU Jie-mei; JIANG Zhan-kun; LIANG Dong; SUN Yue; YUAN Xian-xia (《电化学》编辑部, 2020-04-28)
      为了促进燃料电池的广泛应用,必须研发一种高效、经济的氧还原(ORR)催化剂材料替代目前使用的昂贵的Pt基催化剂. 本文合成了NiO@rGO、Pd-NiO@rGO和Ag-NiO@rGO三种催化剂材料,并对其ORR催化性能进行了比较研究. 结果表明,三种材料均具有催化ORR的能力,但与NiO@rGO相比,Pd-NiO@rGO和Ag-NiO@rGO展示了更加优异的性能,主要表现在其4电子转移ORR过程、起始电位增加,中间产物的产率降低和稳定性提高. ...